باگاس عبارت است از مواد باقي مانده نيشكر پس از شربت گيري در كارخانجات نيشكر كه داراي بافت گياهي متفاوت از نظر اندازه الياف مي باشد و شامل ذرات ريز نرم مغز به نام پيت و الياف بلند خشکی به نام باگاس است .
نسبت درصد پيت و باگاس در اين مجموعه بستگي به رقم نيشكر ، شرايط اقليمي ، ميزان رسيدن نيشكر و كيفيت فني كارخانه توليدي دارد . اين دو ماده بلافاصله پس از استحصال داراي حدود 50 % رطوبت است كه براي استفاده در توليد خوراك متراكم دام لازم است بلافاصله خشك شود .

√ ويژگيهای فيزيكی :

1- رنگ باگاس تازه زرد متمايل به سفيد و پس از خشك شدن به زرد متمايل به قهوه اي ميگرايد.
2- باگاي داراي بوي مخصوص به خود است كه نزديك بوي ملاس تخمير شده است .
3- هر متر مكعب باگاس تازه حدود 160 تا 200 كيلوگرم وزن دارد كه وزن مخصوص آن از 0.16 تا 0.2 متغير است .
نسبت اجزا در ساختمان فيزيكي باگاس تازه و مرطوب به شرح زير است :
1- رطوبت 45 تا 55 % وزني
2- الياف خام 21 الي 23 % وزني
3- پيت 13.5 الي 14.5 % وزني
4- آوندهاي چوبي 9 تا 10 % وزني

√ عوامل ناپذيرفتني در باگاس خشك :
وجود هر گونه قارچ و كپك زدگي
رطوبت بيش از 10 %
بوي ترشيدگي و فساد
وجود هر گونه مواد خارجي