شرکت نئوپان کارون از زمانی که تاسیس شد، به منظور بالابردن کیفیت، افزایش رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی (کارکنان و کلیه ذینفعان) یکی از اهداف خود را پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان قرارداد.
با توجه به شعار مشتری مداری و داشتن محیط زیستی سالم و سبز و جلوگیری از به هدر رفتن منابع، کاهش دوباره کاری ها، کاهش ضایعات و افزایش بهره وری، مقدمات کسب گواهینامه های ملی و بین المللی را در سازمان خود فراهم آورد.

cert1
cert2
cert3
cert4
cert5