۱-بکارگیری نیروهای متخصص وکارآمد وارتقای بهره وری کارکنان.

۲- توجه به اصل مشتری مداری و اشاعه آن در تمام سطوح کارکنان .

۳-بهره برداری از خط تولید روکش ملامینه جهت تکمیل زنجیره تولید و تنوع بخشی به محصول.

۴- استفاده از تحقیقات و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در صنایع سلولزی.

۵-ارتقاء مستمر کیفیت محصولات تولیدی.

۶- توسعه صادرات محصول.

۷-ایجاد سازمانهای فروش.

۸-قابلیت تولید در تمامی اندازه ها با بکارگیری روشهای مختلف در راستای توسعه فروش.

۹- سود آوری شرکت