در دنیای کسب و کار امروز پیش بینی رقابت بسیار سخت شده است این به منزله خطر نیست اما امروز اهمیت این موضوع به مراتب بیشتر شده است که به جای تلاش برای پیش قدم شدن در نوآوری می توان این امکان را فراهم آورد تا خدمات و محصولات را با شیوه های جدیدی تغییر داد نجات بخشی بشر از خرد و نیروی درون و اندیشه او بر می خیزد نه الزاما از نیروی بازو و قدرت تخریب او.