برای مشاهده و دریافت اوراق مناقصه محدود تامین نیروی انسانی به منوی رسانه ، گزینه اخبار مراجعه فرمائید.

با تشکر