دستیابی به سودآوری مناسب با ایجاد فعالیت جدید و سرمایه گذاری