استخدام 1

 • مشخصات فردی

 • از سالتا سالشرح دوره و مدرک 
  اضافه کردن ردیف
 • آخرین مدرک تحصیلی

 • ار سالتا سالدانشگاهمقطعرشتهمعدل 
  اضافه کردن ردیف
 • آموزش های فنی و حرفه ای

 • سوابق استخدامی

 • از سالتا سالشرکتآدرسعنوان شغلیمدت فعالیتعلت پایان همکاری 
  اضافه کردن ردیف
 • تخصص ها