برگزاری مناقصه عمومی شرکت نئوپان کارون

برگزاری مناقصه عمومی شرکت نئوپان کارون

شرکت تولیدی نئوپان کارون در نظر دارد طبق شرایط مناقصه عمومی نگهبانی و انتظامات کارخانه نئوپان کارون را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط مندرج در شرایط مناقصه واگذار نماید.

 

استعلام نگهبانی۹۶-۲

telegram:@NeopanKaroon