4خصوصیات محصول تولیدی :

ابعاد واندازه : ۱۶*۲۱۰۰*۵۲۰۰ میلیمتر

مقاومت خمشی : ۱۸۰  کیلوگرم برسانتیمتر مربع

مقاومت کششی : ۵/۳  کیلو گرم برسانتیمتر مربع

وزن مخصوص : ۶۸۰-۷۳۰ کیلو گرم برمترمکعب

میزان واکشیدگی در ضخامت (پس از ۲۴ساعت غوطه وری در آب ) : ۱۲-۱۵ درصد

قابلیت پیچ خوری ومیخ خوری : درسطح استاندارد

تولید طبق استاندارد ملی ایران : به شماره ۹۰۴۴